Orgány

Ing. Miroslav VAJS

prezident ZCPP SR

ECO-INVESTMENT, a.s., Bratislava
Tel.: +421 48 432 2210

V roku 1979 absolvoval Strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave. V rokoch 1990-1992 si vysokoškolské vzdelanie doplnil štúdiom na HSG v St. Gallen, Švajčiarsko. V roku 1979 nastúpil do Harmaneckých papierní, kde postupne praoval v odbore tech. rozvoja, v rokoch 1986-1989 bol vedúcim projektu "Modernizácia výroby hygienických papierov". V roku 1990 sa stal výrobným námestníkom a od 28.2.1990 podnikovým riaditeľom. od 1.1.1991 pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa. Je podpredsedom predstavenstva akciovej spoločnosti a členom predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Je ženatý a má dve deti.

Ing. Vladimír Krajči

vice-prezident ZCPP SR

Mondi SCP, a.s.
Ružomberok

Tel.: +421 44 436 2350,
E-mail: vladimir.krajci@mondigroup.com

V roku 1992 ukončil štúdium na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave - katedra chémie, technológie dreva, vláknitých materiálov a kompozitov. Po ukončení vysokej školy v roku 1992 nastúpil do Severoslovenských celulózok a papierní v Ružomberku, kde pracoval v rôznych funkciách, ktoré vyžadovali organizačné, technické, teoretické a praktické vedomosti. Postupne pôsobil ako asistent na odbore výskumu a vývoja, nábehový technik novej technológie na celulózke, riaditeľ Regenerácie a od roku 2010 zastáva funkciu riaditeľa pre výrobu celulózy v Mondi SCP, a.s. Je ženatý a má tri deti.

Ing. Marián Pozor, PhD.

 

Výrobno technický riaditeľ Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulozka 3494, 011 61 Zilina, Slovakia
Tel.: +421 908 904 402

 

Študoval na  Fakulte riadenia a informatiky v Žiline, kedy po ukončení  štúdia v rokoch 2004 - 2006 pracoval ako Vedúci oddelenia plánovania v Tecwings Slovakia, s.r.o. v Liptovskom Hrádku. V roku 2005 začal študovať na Fakulte podnikového manažmentu v Bratislave, ktorú ukončil doktorandským  štúdiom. V roku 2006 nastúpil ako Team Leader pre Global Supply Chain v Lenovo v Bratislave. Od roku 2010 pôsobí v Metsä Tissue, Žilina, kde začal pracovať ako Planning Manager CEE, neskôr v rokoch 2015 – 2018 vykonával svoju činnosť ako Vice President Supply Chain CEE a momentálne zastáva funkciu  Country Manager Slovakia (MD). Vo svojom voľnom čase sa venuje svojim dvom deťom.

Ing. Juraj DLHOPOLČEK

generálny sekretár ZCPP SR

Banská Bystrica
Tel.: +421 48 412 3776

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Začal pracovať ako energetik v závode Tatra Bánovce nad  Bebravou. Od roku 1974 pracoval na Generálnom riaditeľstve SLOVCEPA, v Banskej Bystrici, najskôr ako energetik špecialista. Postupne po doplnení  vzdelania na Inštitúte Slovchémia v Bratislave, pracoval ako vedúci oddelenia energetiky, a neskôr ako vedúci odboru energetiky v technickom úseku GR. Po organizačnej zmene zastával pozíciu vedúci odboru energetiky, životného prostredia, požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia vo výrobnom úseku. Po likvidácii GR pracoval v rokoch 1989 – 1991 ako vedúci odboru doškolovania Združenia podnikov celulózo papierenského priemyslu v Banskej Bystrici. Do roku 2006 súkromne podnikal. Po vzniku Zväzu celulózo papierenského priemyslu SR v roku 1996 pôsobi až doteraz vo funkcii Generálny sekretár. V tejto pracovnej pozícii bol v rokoch 2001 až 2016 Predsedom Správnej rady Recyklačného fondu. Je Predsedom Dozornej rady ČSVTS v Prahe , členom Dozornej rady AZZZ  SR. a Predsedom Sektorových rád celulózo papierenského a polygrafického priemyslu, pri projektoch EU. Je ženatý a má jedno dieťa.

Ing. Ján IĽKO

Člen dozornej rady ZCPP SR, Člen predstavenstva BUKOCEL, a.s. Hencovce

BUKOCEL, a.s. Hencovce
Tel.: +421 57 441 3032
E-mail: ilko@bukoza.sk

Po ukončení gymnázia nastúpil na HF VŠT Košice, ktorú v roku 1979 úspešne ukončil štátnou záverečnou skúškou. Po ukončení vysokej školy 16.07. 1979 nastúpil ako absolvent na úsek hlavného mechanika. Po ukončení ZVS v rokoch 1979 – 1980 sa opäť vrátil do BUKÓZY Vranov na úsek HM. V roku 1981 prešiel pracovať na celulózku, úsek údržby, ako samostatný technológ údržby. Od roku 1983 až 1994 vykonával funkciu hlavného mechanika na tejto prevádzke. Od decembra 1994 vykonával funkciu riaditeľa DCHV
a potom od 1.05. 1997 BUKOCELU, a.s. Od 17.09. 2007 je členom predstavenstva všetkých akciových spoločností BUKÓZA Holding. Je ženatý a má tri deti.

Ing. Štefan BOHÁČEK, PhD.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚPC a.s., Bratislava

Predseda dozornej rady Zväzu celulózo-papierenského priemyslu SR

VÚPC a.s., Bratislava
Dúbravská cesta 14
Tel.: + 421 903 715 865
E-mail: bohacek@vupc.sk

V roku 1987 absolvoval štúdium na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil na VÚPC Bratislava. V rokoch 1993 až 1995 pracoval na rôznych domácich a zahraničných projektoch ako vedúci projektu. V roku 1995 sa stal vedúcim Odboru automatizácie a chemického inžinierstva VÚPC. V roku 1997 ukončil svoje doktorandské štúdium na FCHPT STU, obhájil svoju dizertačnú prácu a získal doktorát z filozofie - titul PhD. Začiatkom roku 1997 bol zvolený za predsedu predstavenstva a vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa VÚPC a.s. Bratislava. Je predsedom Rady riaditeľov Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenskeho priemyslu SR, vice-prezidentom Společnosti průmyslu papíru a celulózy a predsedom dozornej rady Zväzu celulózo-papierenskeho priemyslu SR. Je členom predstavenstva CEPI (Member of the Board of the Confederation of European Paper Industries). Je členom CEPI-ADG (CEPI Association Directrors´ Group). Je členom prezídia AZZZ. Je ženatý a má dve deti.