Poslanie a ciele ZCPP SR

Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborom, ostatným zamestnávateľským zväzom, Asociácií zamestnávateľských zväzov, združení, ministerstvám, vláde, parlamentu, zväzom a organizáciám v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám. Medzi najdôležitejšie ciele patria:

  • účasť na tvorbe a pripomienkovanie nových zákonov v oblasti enviromentálnych zákonov a BOZP (odpadoch, obaloch, lesnom a vodnom hospodárstve, energetiky a dopravy)
  • v oblasti pracovno-právnej, uzatváranie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vrátane väzieb na mzdovú reguláciu 
  • spolupráca pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov, súvisiacich s podnikateľskou aktivitou v oblasti normalizácie a certifikácie, v súlade s platnými normami EÚ a CEPI
  • obchodná, ekonomická a spoločenská propagácia odvetvia v tuzemsku a v zahraničí
  • poskytovanie odborných, informačných, analytických, konzultačných, právnych a poradenských služieb členom
  • spolupráca pri tvorbe koncepcie odborného školstva a zvyšovania kvalifikácie
  • vypracovanie štatististických údajov vybraných ukazovateľov výroby, v súlade s ukazovateľmi, platnými pre EÚ
  • nadväzovanie vzťahov so zahraničnými organizáciami a zväzmi
  • organizovanie tématických konferencií, seminárov a stretnutí
  • vypracovanie štatistických ročeniek odvetvia